About Us

ABOUT US

Leadership Partner Asia (LPA)

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้นำในทุกระดับ  ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดในระดับ CEO ผู้บริหารระดับกลางลงมาจนถึงผู้บริหารระดับต้น หรือผู้บริหารมือใหม่ 

LPA มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการโค้ชอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากเรามีหลักสูตรในการสร้างโค้ชมืออาชีพ ตามมาตรฐานของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation- ICF)  ทำให้การออกแบบโปรแกรมในการพัฒนาผู้นำของเรามีความโดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรทั่วๆไป โดยเราจะเน้นการสร้างการตระหนักรู้ และการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ก่อนการเริ่มโปรแกรมการพัฒนา และเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ โดยวิทยากรทุกคนจะทำหน้าที่เป็น Facilitator มากกว่า Trainer และเน้นให้นำความรู้ที่ได้ไปลงมือปฏิบัติจริงด้วย

ในทุกๆโปรแกรมการพัฒนาผู้นำ ผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ในการรับการโค้ชแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มจากโค้ชมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการโค้ชผู้บริหารโดยตรง นอกจากการพัฒนาผู้นำ เรายังให้บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และการบริหารและพัฒนาองค์กรด้วย

WHO WE ARE

พันธกิจของเรา

เป็นตัวเลือกชั้นนำในการพัฒนาผู้นำ การโค้ช และการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและองค์กร
0
ผู้เรียนเข้าร่วมอบรม
0
องค์กรที่ไว้วางใจ
0
เวิร์กชอป

OUR PROFESSIONALS

ทีมของเรา

เคียงข้างคุณ สู่ความสำเร็จ

ภาณุ เสถียรพจน์ ,PCC

CEO and Executive Coach
คุณวุฒิพิเศษ:
• กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(2560 – ปัจจุบัน)
• กรรมการกำกับดูแลคณะกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(2560 – ปัจจุบัน)
• กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร (2561- ปัจจุบัน)
• Past President ICF Bangkok Chapter (2508 – 2560)
• อดีตกรรมการบริษัท Blue Scope Steel Lysaght(Thailand)
• อดีตกรรมการบริษัท DHL Express International
• อดีตกรรมการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประทศไทย
• อดีตกรรมการกฎหมายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• อดีตรองประธานกลุ่มเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• อดีตประธานชมรมบริหารงานบุคคล นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก
• ผู้แทนบริษัท SHL ประจำประเทศไทย ในการให้บริการแบบประเมินเพื่อวัด Competencies (OPQ) Motivation (MQ) และ Abilities Testr
Click Here
ประสบการณ์: เคยดำรงตำแหน่ง
• กรรมการผู้จัดการบริษัท Lee Hecht Harrison Thailand (2560 – 2561)
• CPIO TIPCO Foods Group (2557 -2559)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท (2555 – 2556)
• ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท Saint – Gobain (2552 – 2554)
• ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Corn Product (2551 – 2552)
• ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีน บริษัท DHL Express International (2549 - 2551)
• รองประธานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมภายนอก กลุ่มบริษัท BlueScope Steel (2539 – 2548)
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท TPT Petrochemical (2537 – 2539)
• เจ้าหน้าที่บริหารข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี(2524 – 2537)
Click Here
ประวัติการเป็นวิทยากร (หน่วยงานที่เคยได้รับเชิญไปบรรยาย)
• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
• สำนักงานปราบปรามยาเสพติด
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ABAC
• Asia Business Forum
• The Executive Alliance
• Human Assets South East Asia Summit
Click Here
การบริหารโครงการ
• โครงการศึกษาการจัดตั้งบริษัทลูก การรถไฟแห่งประเทศไทย
• โครงการปรับโครงสร้างบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)
• โครงการปรับโครงสร้างองค์ก รบมจ.อสมท
• โครงการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2
• ผู้อำนวยการหลักสูตรการสร้างโค้ชมืออาชีพ ตามมาตรฐานสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
• โครงการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อุตสาหกรรมยางพารา
• โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการสร้าง Corporate Value , BlueScope Steel Group.
• โครงการควบรวมกิจการ กลุ่มบริษัท DHL
• โครงการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัท DHL Express ประเทศไทยจำกัด
• โครงการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัท Corn Product
• โครงการควบรวมกิจการของกลุ่มบริษัท Saint Gobain ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• โครงการจัดทำระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัทมิ้นท์อิมเมจ
• โครงการ Executive Coach สำหรับผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับ ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจอาหาร เป็นต้น
• โครงการ Executive Mentoring สำหรับผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในธุรกิจสื่อสารมวลชนและธุรกิจบริการ
Click Here
Previous slide
Next slide

กิติพันธ์ อาชาปราโมทย์

Consulting Partner and Executive Coach

ภูริ เตชะสินธุ์

Senior Consultant and Executive Coach

ดร.มนตรี หล่อกอบกิจ,PCC

Consulting Partner and Executive Coach

อรวรรณ ชวนาฤกษ์รัตน์ ,ACC

Executive Coach

ฐิติมา น้อยฉิม

Customer Service Manager