Inspire Workshop

เวิคร์ช๊อปภายในบริษัท

สร้างแรงบันดาลใจ และแรงขับในการทำงานให้กับพนักงานทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพบรรยากาศในงาน :