Team Workshop

เวิคร์ช๊อปภายในบริษัท

เพื่อการสร้างทีมจากบุคคลที่มีความแตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกันได้ มองเห็นความแตกต่างเป็นสิ่งสวยงาม และ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความเป็นอนึ่งอันเดียวกันให้กับองค์กร

วันที่: 29 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศในงาน :